Project code: 171033
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Cilj ovog israživačkog projekta je proučavanje fizičkih osobina nanofaznih materijala koji su potencijalni gradivni elementi za post-silicijumsku elektroniku ili optičku obradu podataka. Posebna pažnja biće obraćena na nematične tečne kristale, grafen, nove heterostrukture, klastere prelaznih metala i biopolimera. Dodatno, ovaj projekat će napraviti nove uređaje i protokole za karakterizaciju pojedinačnih molekula, koji imaju potencijal za ultra-brzu detekciju proteina, razlikovanje nepoklapanja baznih parova u DNK i otkrivanje događaja hibridizacije. Protokol se zasniva na dobijanju razlika u elektronskom odgovoru dok molekul prolazi između elektroda. Ovaj projekat je organizovan kroz sledeće potprojekte (PP): 1. Nanofabrikacija novih materijala i uređaja za karakterizaciju pojedinačnih molekula. 2. Modeliranje elektronskih i transportnih osobina novih materijala i uređaja. 3. Numeričko modeliranje svetlosti u nelinearnim sredinama. 4. Biosenzori Za postizanje ovih ciljeva grupa će koristiti svoje dokazane sposobnosti za električna merenja kroz pojedinačne molekule i teorijske veštine modeliranja osobina materijala i interakcije svetlosti u nelinearnim sredinama. Za nanofabrikaciju sa preciznošću od jenog nanometra, tim će koristiti razmenu znanja kroz svoju koordinaciju OP7 NMP projektom i međunarodnu saradnju.

Researchers included into project: Srđan Stavrić, Istraživač saradnikZoran Popović, Naučni savetnikŽeljko Šljivančanin, Naučni savetnik