Project code: 172014
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Naučna istraživanja obuhvataju netemplatne i templatne sinteze, fizičko-hemijsku, strukturnu i
biološku karakterizaciju novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa različitim klasama ne
samo komercijalnih i nekomercijalnih, već i novodobijenih O-, N-, S- Se- i P-vezivnih organskih
liganada različite dentatnosti. Među ovim ligandima preovladavaju ligandi tipa Šifovih baza
derivata bifunkcionalnih karbonilnih jedinjenja (salicilaldehid, piridoksal, 2-hidroksi-1-
naftaldehid, 2-acetilpiridin, 2-(difenilfosfino)benzaldehid, diketoni i dr.) i amina (semi-, tiosemi-,
selenosemi- i izotiosemikarbazid, aminogvanidin, Žirarovi reagensi i dr.), te ligandi derivati
pirazola. Postignuti su naučno vredni rezultati, od kojih posebno treba istaći sinteze kompleksa
sa izotiosemikarbazidima za koje se dugo verovalo da su inaktivni u odnosu na reakcije sa
jonima metala, zatim sinteze kompleksa sa organskim ligandima (neke tetra- i oktadentatne
Šifove baze, formamidinski derivati pirazola i dr.) nepoznatim i u samoj organskoj hemiji, te
komplekse gvožđa i nikla koji sadrže ove metale u njihovim manje uobičajenim (višim)
oksidacionim stanjima. Strukture više od 100 kompleksnih jedinjenja određene su metodom
difrakcije X-zraka sa monokristala pri čemu su, osim interesantnih i raznovrsnih strukturnih
karakteristika i koordinacionih poliedara, nađeni i neuobičajeni načini koordinacije nekih
liganada.

Researchers included into project: Bojana Francuski, Naučni saradnikGoran Bogdanović, Naučni savetnikSlađana Novaković, Viši naučni saradnikZoran Tomić, Naučni savetnik