Project code: 173046
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja ovog projekta čine dve odvojene celine od značaja za radiosenzitivnost: međusobna
povezanost popravke dvolančanih prekida DNK i funkcije telomera i relativna biološka efikasnot (RBE)
čestičnog zračenja. Ubrazano skraćivanje i gubitak funkcionalnosti telomera je povezano sa fenomenom
ćelijskog zamiranja, koji neminovno aktivira enzime reparacije DNK. Nefunkcionalne telomere dovode i do
nastajanja genomskih aberacija i kancerogeneze. Obzirom da dinamika telomera nije mnogo ispitivana u
primarnim somatskim ćelijama pacijenata obolelih od Fankonijeve anemije (FA), jedan od osnovnih ciljeva
projekta je proceniti da li funkcionalnost telomera predstavlja potencijalni biomarker ćelijske
radiosenzitivnosti. Isptivaće se primarni fibroblasti (FANCA i FANCD2) pacijenata i odgovarajuće kontrole.
Predložena istraživanja pojasniće ulogu telomera u radiosenzitivnosti i molekularnih mehanizama koji do
senzitivnosti dovode. Na modelu radiorezistentnih ćelija ispitivaće se efekat zračenja visokog LET-a ,
protona i karbonskih jona u tri regiona Bragovog maksimuma. Numeričke simulacije prolaska čestica kroz
ćelije vršiće se korišćenjem računarskog programa GEANT4, što će pomoći boljem razumevanju bioloških
procesa koji su posledica ozračivanja, naročito u silaznom distalnom delu Bragovog maksimuma, koji se u
radioterapiji najčešće nalazi na granici malignog i susednog zdravog tkiva. Ispitivaće se kinetika oporavka
dvolančanih prekida DNK, apoptoza i ekspresija relevantnih gena.

Researchers included into project: Aleksandra Ristić-Fira, Naučni savetnikAna Valenta-Šobot, Viši stručni saradnikGiacomo Cuttone, StranacGordana Joksić, Naučni savetnikIvan Petrović, Naučni savetnikIvana Joksić, Spoljni saradnikJelena Filipović-Tričković, Naučni saradnikJelena Žakula, Naučni saradnikMarija Vidosavljević, Istraživač pripravnikOtilija Keta, Naučni saradnikPredrag Slijepčević, StranacVladana Petković, Istraživač saradnik