Project code: 45008
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Konstrukcioni kompoziti - termo-izolaciona i/ili visoko-temperaturna veziva u kojima je leteći pepeo, kao potencijalno štetna materija za okolinu, kombinovan sa običnim i vatrostalnim cementom predstavlja jednu sasvim novu mogućnost za reaplikaciju ovog otpadnog materijala. U ovoj studiji, ispitivana su veziva spravljena na bazi dve vrste letećeg pepela dobijenog procesom sagorevanja uglja i dve vrste cementa - obični Portland cement i visoko-aluminatni cement. Promena u mineralnom sastavu kompozita uslovljena povećanjem temperature je analizirana pomoću XRD metode. Mikrostrukturne promene ispitivanih kompozita su utvrđene na osnovu rezultata skening-elektronske mikroskopije (SEM). Makro performanse - mehanička svojstva ispitivanih veziva su povezana sa promenama koje se dešavaju u mikrostrukturi materijala. Ispitivana veziva imaju odlične vrednosti pritisne čvrsoće, a SEM i XRD analiza je ukazala i na potencijalno dobra termo-izolaciona i vatrostalna svojstva ovih materijala.

Researchers included into project: Snežana Pašalić, Naučni saradnik