Department of Atomics Physics

Organizational unit number: 040

phone: +381 11  6308 425; +381 11  3408 812
e-mail: office.040@vin.bg.ac.rs
director: Davor Peruško
website: https://www.vin.bg.ac.rs/040/

Laboratory Employees

Projects in the Laboratory: Advances in Optofluidics: Integration of optical controland photonics with microfluidicsAnaliza i poređenje ekstrahovanih čestica gvožđa iz bioloških ćelija i tkiva sa sintetisanim česticma oksida gvožđa Behaviour of ICE reactor Materials under High Temperatures and High Energy Fluxes Obtained by medium/High-Intensity Pulsed LasersC-Au hemijska veza u zlatom implantiranom polietilenu: DFT modeliranje i eksperimentDANOMICS, Danomika DS 052 Development and Regulation of the University of Belgrade Laser-Laboratory Infrastructure for Education and ResearchDinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovimaEfekti dejstva laserskog zračenja i plazme na savremene materijale pri njihovoj sintezi, modifikaciji i analiziFizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijalaFotonika mikro i nano strukturnih materijalaFunkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijaliGenerisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u biomedicini i informaticiGravitacija i struktura kosmosa na velikim skalamaHemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkivaIntegrated Atomic Interferometers Interakcija naelektrisanih čestica sa kapilarima Ion and laser beam induced formation of biocompatibile alloys in multilayered thin film structures Keramičke i hidroksiapatitne prevlake na površini titanijumovih implanataMikro-und Nanostrukturierung mittels Laserstrahlen fur biomedizinische SensorikMulti-State Atom Interferometers Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical ApplicationsNanostrukturiranje materijala korišćenjem jonskog zračenja Nanostrukturni nosači za kontrolisano otpuštanje flavonoida kao potencijalnih terapeutika za lečenje Alchajmerove bolesti Optički prelazi u fotonskim rešetkamaProjekat mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanjuRacionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologijiStable Next – Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques Struktura, modifikacija i karakterizacija kompleksnih struktura u tankoslojnim strukturama pomoću laserskog i jonskog zračenjaTanki slojevi jednoslojnih ugljeničnih nanotuba i grafena za primenu u elektroniciTeorijsko istraživanje interakcija naelektrisanih čestica sa grafenomTestiranje proširenih teorija gravitacije na različitim astrofizičkim skalama TiO2 nanočestice dotirane azotom i ugljenikom kao svetlosno kontrolisani sistemi za dostavu lekova protiv kancera na bazi metalnih kompleksaTitanium dioxide thin films for optoelectronic and photocatalytic applications