Aleksandar Videnović, Viši stručni saradnik

alvidac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/2447-189

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Centar za protiveksplozionu zaštitu