Slobodan Milutinović, Istraživač pripravnik

smilutinovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-296

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju