Milica Milošević, Istraživač saradnik

milicam@vin.bg.ac.rs

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku