Bojana Kuzmanović, Istraživač saradnik

kuzmob@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-610

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan