Ljubisav Stamenić, Viši naučni saradnik

stamenic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-599

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku