Mila Pandurović, Viši naučni saradnik

milap@vin.bg.ac.rs
telefon +381 11 3408 554

Soba: Lab 011, zgrada br. 38, soba 2

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Curriculum Vitae:  English  cv icone

RESEARCH