Aleksandar Jevremović, Stručni saradnik

ajevremovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-668

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan