Dejan Kepić, Naučni saradnik

dejankepic@gmail.com
telefon 011/3408-582

Soba: Lab 030, zgrada br. 45, II sprat

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: ugljenični nanomaterijali, fizička hemija nanomaterijala, grafen, ugljenične nanotube, nanočestice zlata, provodni polimeri.

Keywords: carbon nanomaterials, physical chemistry of nanomaterials, graphene, carbon nanotubes, gold nanoparticles, conducting polymers.