Zoran Marković, Naučni savetnik

zoranmarkovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-582

Soba: Lab 030, zgrada br. 45

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: nanomedicina, fotodinamička terapija kancera i mikroba, ugljenični nanomaterijali, polimerni nanokompoziti.

Keywords: nanomedicine, photodynamic therapy of cancer and microbes, carbon nanomaterials, polymeric nanocomposites.