Dragomir Davidović, Naučni savetnik

davidd@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-598

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine