Duško Dudić, Viši naučni saradnik

ddudic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-538

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku