Zoran Popović, Naučni savetnik

zpopovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-734

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Projekti na kojima je istraživač angažovan