Biljana Todorović-Marković, Naučni savetnik

biljatod@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-582

Soba: Lab 030, zgrada br. 45

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: ugljenični nanomaterijali, polimerni nanokompoziti, sinteza i modifikacija materijala gama zračenjem, fotodinamička terapija.

Keywords: carbon based nanomaterials, polymer nanocomposites, gamma ray induced synthesis and modification of materials, photodynamic therapy.