Dragana Žugić, Istraživač saradnik

drzugic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-534

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju