Jadranka Kuljanin-Jakovljević, Viši naučni saradnik

kuljanin@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-750

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku