Mirjana Čomor, Naučni savetnik

mirjanac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-382

Soba: Lab 030, zgrada br. 61

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English  cv icone

Ključne reči:  nanostrukturni materijali, sinteza i karakterizacija kvantiziranih čestica poluprovodnika i metala, kompozitni materijali, reakcije prenosa naelektrisanja u homogemim i heterogenim rastvorima, konverzija svetlosti u hemijsku ili ektričnu energiju, foto-elektrohemija, fotokataliza, аnalitičke metode: hromatografija, apsorpciona i luminiscentna spektroskopija.

Keywords:  nanostructured materials, synthesis and characterization of quantum dots (semiconductors and metals), composite materials, electron-transfer reactions, photo-electrochemistry, photocatalysis, analytical chemistry.