Radovan Dojčilović, Istraživač saradnik

radovan@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-582

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku