Ivan Radović, Viši naučni saradnik

iradovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-672

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku