Dragan Babić, Viši naučni saradnik

dbabic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-277

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku