Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Broj radne jedinice: 011

telefon: 011 - 3408 819, lok:1019
e-mail: office.011@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Jelena Belošević-Čavor
website laboratorije: https://www.vin.bg.ac.rs/011/index.htm

O laboratoriji

o 011Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, kao deo originalne Laboratorije za fiziku, jedna je od najstarijih laboratorija Instituta.  Laboratorija ima 26 zaposlenih, od toga 18 doktora nauka.

Glavne istraživačke delatnosti Laboratorije su nuklearna spektroskopija i reakcije, nuklearna instrumentacija i metode, hiperfine interakcije, ispitivanje lokalnih struktura i klastera, ispitivanje materijala za vodoničnu energetiku, akceleratorska fizika, detektori zračenja, organska (opto)elektronika i spintronika i ekologija i održivi razvoj.

Laboratorija je akreditovana po ISO17025 za ispitivanje radioaktivnosti (gama spektrometrijsku analizu sadrzaja radionuklida) u razlicitim uzoircima.

Zajedno sa istraživačima Laboratorije za fiziku, osnovan je “Centar za sintezu, modifikaciju i karakterizaciju materijala za vodoničnu energetiku i obnovljive izvore energije CONVINCE”. Postupak akreditacije CONVINCE kao centra izuzetnih vrednosti je u toku.

Saradnici Laboratorije su posvećeni pedagoškom radu i obuci mladih istraživača. Jedinstvena aktivnost laboratorije na nivou Insituta je i izdavačka delatnost – 22-godišnja tradicija publikovanja rezultata istraživanja u Laboratoriji u formi Godišnjeg izveštaja na engleskom jeziku (ISSN 1450-6092).

Glavne istraživačke grupe unutar Laboratorije su:

  • Grupa za metrologiju i radionuklide
  • Grupa za napredne materijale
  • Grupa za lokalne strukture i klastere

 

Projekti u laboratoriji: Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijalaIspitivanje katalitičkih i fizičkih svojstava Gd – Cu – Ca legure Ispitivanje novih materijala za poboljšanje efikasnosti 2-u-1 sistema za dobijanje i skladištenje vodonika Istraživanje intermetalika i poluprovodnika i moguća primena u obnovljivim izvorima energijeMetalni hidridi – energetski materijal Metrology for Radon Monitoring- MetroRadon Nanostrukturni multifunkcionalni materijali i nanokompozitiNovi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama signala različitog poreklaNuklearna fizika, metode i primenaOdređivanje alfa emitera u različitim uzorcima sa naglaskom na procedure pripreme izvora Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeniSinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineUnapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje