Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje

Broj radne jedinice: 060

telefon: 011 - 4445 472
e-mail: office.060@vin.bg.ac.rs
direktor laboratorije: LJiljana Janković Mandić
website laboratorije: https://www.vin.bg.ac.rs/060

O laboratoriji

o 060Organizaciona jedinica Instituta sa kompleksnom delatnošću koja uključuje naučno istraživački rad u različitim naučnim oblastima poput  nauke o materijalima (sinteze i karakterizacije), ekologije, analitičke hemije, hemometrije, nedestruktivnih analiza ispitivanja i dr.

Saradnici Laboratorije aktivno učestvuju u projektima koje finansira MPN kao i u brojnim međunarodnim projektima (IAEA, DAAD, COST, bilateralni) i njihovi su rezultati dokumentovani u brojnim radovima objavljenim u međunarodnim i domaćim časopisima. Pored navedenog u okviru Laboratorije deluju i Škola računara kao i odeljenje koje se bavi ispitivanjem aparata u eksplozivnim atmosferama  i izradom alumotermijskih smeša.

Laboratorija je takođe akreditovana kod ATS po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 za obavljanje fizičkohemijskih i radioloških  ispitivanja različitih vrsta uzoraka i ima uspostavljenu saradnju sa privredom koja koristi naše usluge (Narodna banka Srbije, Henkel, Nestle, Alumil, Avala Minerals, Dunav Minerals, Delta inženjering i dr. )

Poseban segment predstavlja uvođenje nedestruktivnih metoda ispitivanja predmeta kulturnog nasleđa korišćenjem mobilne opreme po čemu smo jedinstveni na ovim prostorima te je uspostavljena saradnja sa institucijama kulture poput Narodnog muzeja  i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu kao Galerije Matice srpske i Galerija Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Ove aktivnosti se realizuju korišćenjem savremene instrumentalne opreme od koje ćemo navesti:

  • ICP-MS (Thermo) , ICP-OES, GFAAS, FAAS (Perkin Elmer) IC (Dionex), Zetasizer Nano (Malvern),
  • mobilni EDXRF spektrometar  (AMPTEK) i mobilni FTIR spektrometar ALFA (Bruker),
  • HPGe i GMX detektori ( ORTEC), UV-VIS (Thermo) i ostala brojna oprema za pripremu i sintezu materijala

 

 

Projekti u laboratoriji: Development and implementation of two novel portable instruments for the analyses of Cultural Heritage: portable scanner XRF and portable XRDDinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovimaDruštvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije u praistoriji i ranoj istoriji BalkanaIspitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenjeNove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenjaOptoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeniRazvoj i primena metoda i laboratorijske opreme za ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvodaRazvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hraneSinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineStrengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity MonitoringSupporting Air Quality Management (Phase II) Аpportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale