Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Broj radne jedinice: 080

telefon: +381 11 3408 132
e-mail: office.080@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Maja Živković
website laboratorije: https://www.vin.bg.ac.rs/080

O laboratoriji

o 080Istraživanja u našoj laboratoriji obuhvataju kardiovaskularne bolesti, dijabetes, kancer i multiplu sklerozu kao bolesti koje su najviše zastupljene u našoj populaciji i predstavljaju najčešće uzročnike morbiditeta i mortalitata. Eksperimenti se odvijaju na nivou DNK, iRNK, mikro RNK i proteina kod eksperimentalnih životinja (u odnosu na pol i estradiol)  i kod odabranih grupa pacijenata (takođe u odnosu na pol).

Takođe, fokus naših istraživanja je na kongenitalnim anomalijama bubrega i uretera, koje kod dece predstavljaju najčešći uzrok gubitka funkcije bubrega. Ispituje se i genetska osnova individualne varijabilnosti u farmakokinetici primenjenih lekova kod dece sa transplatiranim bubregom.

Osim metoda molekularne biologije i genetike razvijamo i bioinformatičke metode koje koristimo za analizu podataka velikog obima, koje dobijamo sa genskog ekspresionog čipa, i za analizu  ontologije humanih fenotipova. Ispituju se  i nove metode detekcije kancera i novi materijali sa mogućom primenom u biomedicini.

 

 

 

Zaposleni u laboratoriji

Projekti u laboratoriji: Chemical On-Line CompoSition and Source Apportionment of fine aerosoL- COLOSSALDirektan uticaj brodova i drugih plovila na nivo i raspodelu veličina respiratornih čestica u zoni morskog i rečnog priobaljaEfekat metaboličkih i nemetaboličkih stresora na ekspresiju i delovanje neuroendokrinih regulatora energetske homeostazeEfekti modulacije biohumoralnog, inflamatornog i metaboličkog odgovora u akutnom infarktu miokarda sa elevacijom ST-segmenta na ishod lečenja i srčanu funkcijuFunkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijaliGenetska osnova humanih vaskularnih i inflamatornih bolestiHormonska regulacija ekspresije i aktivnosti azot oksid sintaze i natrijum-kalijumove pumpe u eksperimentalnim modelima insulinske rezistencije, dijabetesa i kardiovaskularnih poremećajaIntegralna studija identifikacije regionalnih genetskih faktora rizika i faktora rizika životne sredine za masovne nezarazne bolesti humane populacije u Srbiji - INGEMA_SIspitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenjeMagnetni nanokompoziti za biomedicinske primene Metal-Hydride Organic Frameworks (HOF)-new solids for gas adsorption and separationModifikatori biološkog odgovora u fiziološkim i patološkim stanjimaMolekularne determinante za dizajn tumor markeraMonitoring, mapiranje i alati za procenu ekspozicije na izabrane zagađivače vazduha u Sloveniji i SrbijiMultifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy", RADIOMAG Neinvazivna i invazivna dijagnostika i perkutano lečenje suženja na račvama krvnih sudovaPrevention of oral lesions caused by smokeless tobacco Radiosenzitivnost humanog genoma