Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine

Broj radne jedinice: 100

telefon: 011- 340 83 83
e-mail: office.100@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Slavko Dimović
website laboratorije: https://www.vin.bg.ac.rs/100/

O laboratoriji

o lab100Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine je danas moderna organizacija koja ima preko 50 zaposlenih i pokriva sve aspekte zaštite od zračenja. Laboratorija se bavi osnovnim i primenjenim istraživanjima, ima razvijenu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i u svetu, realizuje kontrolu izvora zračenja i vodeća je institucija u ovoj oblasti u Srbiji. 

Aktivnosti laboratorije usmerene su ka bezbednoj primeni izvora jonizujućih zračenja i transferu savremenih tehnoloških dostignuća na bazi jonizujućih zračenja u različite oblasti ljudskog delovanja. Ovi ciljevi mogu biti ispunjeni kroz istraživačke aktivnosti i primenu savremenih naučnih rezultata, praktična rešenja  relevantna za korisnike izvora jonizujućih zračenja, obrazovne aktivnosti, negujući otvorenost, musltidisciplinarnost i timski rad.

 

Projekti u laboratoriji: Absorbed dose in water and airAntropogeni radionuklidi u reci Savi i njihov prekogranični efekatBehaviour of ICE reactor Materials under High Temperatures and High Energy Fluxes Obtained by medium/High-Intensity Pulsed LasersBiophysical study of the effects induced by carbon ion beams and secondary particles produced by nuclear fragmentation CITYSENSE - Development of sensor-based Citizen’s Observatory Community for improving quality of life in citiesChemical On-Line CompoSition and Source Apportionment of fine aerosoL- COLOSSALDirektan uticaj brodova i drugih plovila na nivo i raspodelu veličina respiratornih čestica u zoni morskog i rečnog priobaljaDosimetric and Radiobiological Studies of Human Malignant Cells after Irradiation with 62 MeV/u1H AND 12C Ions and Further Development and Application of GEANT4 Numerical Simulation Code European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability – EuNetAir European epidemiological study on radiation-induced lens opacities among interventional cardiologists – EURALOC Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemimaHADMACIntegralna studija identifikacije regionalnih genetskih faktora rizika i faktora rizika životne sredine za masovne nezarazne bolesti humane populacije u Srbiji - INGEMA_SIspitivanje sorpcije radionuklida na sintetičkim i prirodnim sorbentima sa akcentom na potencijalnu primenu u analitici i/ili sigurnom odlaganjuIstraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanjeMediNet – Medical Network and HADMAC, ENSAR2(European Nuclear Science and Applications Research2 Metrology for Radon Monitoring- MetroRadon Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incidentMonitoring, mapiranje i alati za procenu ekspozicije na izabrane zagađivače vazduha u Sloveniji i SrbijiNove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenjaNovi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama signala različitog poreklaNuklearna fizika, metode i primenaOdređivanje alfa emitera u različitim uzorcima sa naglaskom na procedure pripreme izvora Potential applications of the mussels and oysters shells as biosorbents for heavy metal removal Public health impacts in Urban environments of Greenhouse gas Emmisions reductions strategies (7th Framevork PROGRAMME ) Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineStrengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity MonitoringSupporting Air Quality Management (Phase II) Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravljeUpgrading of Calibration Service for Medical Applications of Ionizing RadiationАpportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale