Oznaka projekta: 37021

Vršiće se istraživanje, analiza i sistematizacija najnovijih dostupnih podataka o trendovima koji se odnose na različite vrste agenasa za masovno uništavanje (OMU): mikroorganizama, visokotoksičnih hemikalija, nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala, kao i metoda za njihovu efikasnu detekciju i karakterizaciju. Biće evaluirani raspoloživi analitički i laboratorijski kapaciteti za karakterizaciju agenasa OMU, u cilju optimalnog iskorišćavanja raspoloživih resursa, i izabrane metode koje će se razvijati za svaku predviđenu oblast. Implementacija ovih metoda će biti u potvrđena i verifikovana. Postizanje ovoga cilja će se, zavisno od specifične oblasti, ostvariti teorijskim modelovanjem, numeričkom simulacijom i/ili eksperimentalnom verifikacijom.

Istraživači uključeni u projekat: Ana Grce, Istraživač saradnik Branislava Savić, Istraživač pripravnik Branko Matović, Naučni savetnikDragana Nikolić, Naučni saradnik Maja Gajić Kvaščev, Naučni saradnikMiloš Tošić, Stručni saradnik Pavle Glodić, Istraživač pripravnikSanja Petronić, Viši naučni saradnikSlobodan Milutinović, Istraživač pripravnik Snežana Jovanović-Ćupić, Naučni saradnikTanja Brdarić, Naučni saradnik Vesna Maksimović, Naučni savetnikZvjezdana Sandić, Asistent Željka Nikolić, Stručni saradnik