Oznaka projekta: 45005

Osnovni istraživački cilj Projekta je dobijanje i karakterizacija široke klase neorganskih i bioloških nanomaterijala/nanostruktura, sa naglaskom na optimizaciji specifičnih funkcionalnih i funkcionalizovanih sistema.Projekat integriše 7 tematskih celina.

1. Istraživanje tankih slojeva metala, keramika i formiranja poroznih slojeva,sa fokusom na efekat jonskog bombardovanja.

2. Formiranje i karakterizaciju nanostruktura preko specifičnih interakcija sa zračenjem,keramika i metal/Si sistema,analizu termalnih transportnih procesa i interakciju jona sa ugljeničnim nanostrukturama.

3. Istraživanja elektrokatalize na nanostrukturnim metalnim površinama za reakcije u gorivnim ćelijama.

4. Istraživanje upotrebe prečišćenih i funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi kao matrica za Maldi Tof analize biomolekula, sekvencioniranje DNK nanocevima određene hiralnosti i formiranje prekursora za gensku terapiju.

5. Radijacioni nanoinženjering hibridnih sistema na bazi polimera za biomedicinsku primenu i razvoj radiolitičke metode inkorporacije čestica plemenitih metala u polimer.

6. Sintezu i karakterizaciju fulerenskih derivata za nanomedicinske primene u nano dostavnim sistemima lekova.

7. Analizu starosnih promena mikrostrukture i mehaničkih karakteristika prirodnog nanokompozita-kosti i implikacija za fragilnost. Interdisciplinarna strategija i integrisanje istraživačkih resursa će omogućiti uspešniji razvoj novih nanomaterijala i metoda za primenu u nanotohenologijama i biomedicini.

Istraživači uključeni u projekat: Agnes Traverse, StranacAleksandra Radosavljević, Naučni savetnikBojan Bošković, Stranac Branka Kaluđerović, Naučni savetnik Danilo Kisić, Istraživač saradnikDanka Aćimović, Istraživač saradnikDanka Stojanović, Istraživač saradnikDušan Nikezić, Naučni saradnik Duško Borka, Naučni savetnikIrina Srejić, Istraživač saradnik Ivan Radović, Viši naučni saradnikIvana Validžić, Naučni savetnikJelena Krstić, Naučni saradnikJelena Potočnik, Istraživač saradnikJelena Spasojević, Naučni saradnikKlaus Lieb, Stranac Ljubiša Radović, Stranac Maja Popović, Naučni saradnik Mariana Seke, Istraživač saradnikMarica Popović, Istraživač saradnikMiloš Nenadović, Naučni saradnikMilutin Smiljanić, Istraživač saradnikMioljub Nešić, Istraživač saradnikMirjana Novaković, Naučni saradnikMiroslav Demajo, Naučni savetnikNataša Bibić, Naučni savetnikNenad Bundaleski, Naučni savetnik Rade Injac, StranacSanja Krstić, Istraživač saradnikSlobodanka Galović, Naučni savetnikStevan Dimitrijević, StranacTatjana Maksin, Viši naučni saradnikVesna Borka Jovanović, Naučni saradnikVesna Lojpur, Naučni saradnikVladimir Dodevski, Istraživač saradnik Zlatko Rakočević, Naučni savetnikZoran Mišković, Naučni savetnik Zorana Rogić Miladinović, Istraživač saradnikZorica Kačarević Popović, Naučni savetnikĐorđe Antonijević, Naučni saradnik Đorđe Trpkov, Naučni saradnikĐurđe Cvijović, Naučni saradnikŽarko Bogdanov, Istraživač pripravnik