Oznaka projekta: 171033

Cilj ovog israživačkog projekta je proučavanje fizičkih osobina nanofaznih materijala koji su potencijalni gradivni elementi za post-silicijumsku elektroniku ili optičku obradu podataka. Posebna pažnja biće obraćena na nematične tečne kristale, grafen, nove heterostrukture, klastere prelaznih metala i biopolimera. Dodatno, ovaj projekat će napraviti nove uređaje i protokole za karakterizaciju pojedinačnih molekula, koji imaju potencijal za ultra-brzu detekciju proteina, razlikovanje nepoklapanja baznih parova u DNK i otkrivanje događaja hibridizacije. Protokol se zasniva na dobijanju razlika u elektronskom odgovoru dok molekul prolazi između elektroda. Ovaj projekat je organizovan kroz sledeće potprojekte (PP): 1. Nanofabrikacija novih materijala i uređaja za karakterizaciju pojedinačnih molekula. 2. Modeliranje elektronskih i transportnih osobina novih materijala i uređaja. 3. Numeričko modeliranje svetlosti u nelinearnim sredinama. 4. Biosenzori Za postizanje ovih ciljeva grupa će koristiti svoje dokazane sposobnosti za električna merenja kroz pojedinačne molekule i teorijske veštine modeliranja osobina materijala i interakcije svetlosti u nelinearnim sredinama. Za nanofabrikaciju sa preciznošću od jenog nanometra, tim će koristiti razmenu znanja kroz svoju koordinaciju OP7 NMP projektom i međunarodnu saradnju.

Istraživači uključeni u projekat: Srđan Stavrić, Istraživač saradnikZoran Popović, Naučni savetnikŽeljko Šljivančanin, Naučni savetnik