Oznaka projekta: 172056

Predmet istraživanja predloženog projekta čine nanočestice različitih vrsta materijala (metalni oksidi,
halkogenidi i metali) i oblika, kao i hibridni materijali (nanokompoziti) na bazi polimera. Cilj istraživanja
je razumevanje uticaja veličine, oblika i strukture (kristalne i površinske) na inherentna optička,
magnetna i fotokatalitička svojstva nanočestica, kao i razumevanje interakcije između nanočestica i
polimerne matrice radi dobijanja željenih svojstava nanokompozita (termička, mehanička,
antielektrostatička, antibakterijska, biokompatibilnost). Posebna pažnja biće posvećena poboljšanju
fotokatalitičke aktivnosti nanočestica TiO2 različitih oblika koje su površinski modifikovane i/ili
dopirane različitim elementima; povećanju kvantne efikasnosti i produženju vremena života emisije
nanofosofora na bazi oksida, silikata i titanata; optimizaciji optičkih svojstava nanočestica plemenitih
metala kontrolom veličine i oblika nanočestica, dielektričnih osobina okruženja kao i stepenom njihove
uređenosti u disperznoj sredini; postizanju feromagentnog odziva na sobnoj temperaturi korišćenjem
nanočestica razređenih magnetnih poluprovodnika koje su dobijene dopiranjem nanočestica TiO2
različitih oblika ili poluprovodničkih kvantnih tačaka jonima prelaznih metala; poboljšanju termomehaničkih
svojstava nanokompozita, kao i njihove biodegradabilnosti; i dobijanju inteligentnih
tekstilnih materijala sa antibakterijskom aktivnošću modifikacijom površine vlakana nanočesticama
plemenitih metala i TiO2.

Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Bojana Šećerov, Viši naučni saradnikDragana Jovanović, Viši naučni saradnikDušan Božanić, Naučni saradnikIvana Vukoje, Istraživač saradnikIvana Zeković, Naučni saradnikJadranka Kuljanin-Jakovljević, Viši naučni saradnikJelena Papan, Istraživač saradnikJovan Nedeljković, Naučni savetnikJovana Periša, Istraživač saradnikKatarina Vuković, Istraživač saradnikLea Lenhardt, Naučni saradnikLidija Trandafilović, Naučni saradnikMarija Radoičić, Naučni saradnikMila Vranješ, Naučni saradnikMilena Marinović-Cincović, Naučni savetnikMilica Carević, Istraživač saradnikMina Medić, Naučni saradnikMirjana Čomor, Naučni savetnikNadica Abazović, Viši naučni saradnikNikolaos Chaniotakis, StranacRadenka Krsmanović-Whiffen, Naučni savetnikRadovan Dojčilović, Istraživač saradnikSlavica Porobić, Istraživač pripravnikSlobodan Dolić, Istraživač saradnikTatjana Savić, Naučni saradnikUna Bogdanović, Naučni saradnikValentina Janošević, Istraživač saradnikVesna Lazić, Naučni saradnikVesna Vodnik, Naučni savetnikVladimir Đoković, Naučni savetnikZoran Šaponjić, Naučni savetnikZorica Konstantinović, StranacŽeljka Antić, Viši naučni saradnik