Oznaka projekta: 42006

Predmet istraživanja je razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na korišćenju obnovljivih izvora energije i to: sunčeve energije, biomase, biogasa i urbanog otpada. U toku istraživanja izvršiće se analiza, optimizacija i razvoj čitavog spektra različitih sistema poligeneracije. Različitost ovih sistema posledica je različitih nivoa snaga koje generišu (20kW – 25MW), različitih obnovljivih izvora, kao i različitih tehnologija koje koriste za proizvodnju toplotne, rashladne i električne energije. Proizvodnja rashladne energije biće zasnovana na korišćenju apsorpcione toplotne pumpe, dok će se za proizvodnju mehaničkog rada i električne energije koristiti parna turbina, gasna turbina ili neki od motora sa unutrašnjim sagorevanjem. U ovom projektu realizovaće se: baze podataka o obnovljivim izvorima, uređajima i tehnologijama za poligeneraciju, idejna rešenja pojedinih tehnologija u okviru poligeneracije, integracija celokupnog sistema poligeneracije, softver za potrebe tehno-ekonomske optimizacije sistema, izvršiti optimizacija izabranog rešenja po radnim parametrima, eksperimentalno demonstraciono postrojenje, merna istalacija, merenja ekonomskih efekata pojedinih rešenja projekta, odrediti ekološki i ekonomski doprinos i uticaj na održivi razvoj.

Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Andrijana Stojanović, Istraživač saradnik