Oznaka projekta: 46008

Predmet proučavanja je razvoj tehnologije zaštite bilja od štetnih organizama, bazirane na unapređenju tehnologije proizvodnje i čuvanja biljnih proizvoda, pouzdanoj dijagnozi bolesti, smanjenju primene pesticida integracijom sa prirodnim preparatima i biološkim agensima, kao i na unapređenju formulacije postojećih i razvoju novih preparata. Istraživanja tehnologije proizvodnje voća usmeriće se na uticaj sortimenta, uslova gajenja, osobina ploda i spektra patogenih organizama na prinos i kvalitet plodova tokom sezone i u skladištu (PP1). Usvajanjem savremenih postupaka za proučavanje štetnih organizama unaprediće se protokoli za dijagnozu najznačajnijih bolesti biljaka i detekciju karantinskih patogena i korova (PP2, 3). Težište istraživanja biće na praćenju pojave i širenja štetnih organizama, naročito onih rezistentnih prema sintetisanim pesticidima, utvrđivanju pragova štetnosti i mera suzbijanja. Navedeni problemi će se rešavati pristupom „smanjena upotreba pesticida“, tj. proučavanjem mogućnosti integracije sintetisanih i prirodnih preparata, kao i bioloških agenasa i drugih postupaka u efikasne i održive programe zaštite (PP1, 2, 3, 4). Smanjenoj upotrebi pesticida doprineće i usavršavanje postojećih i razvoj novih formulacija sredstava za zaštitu bilja (PP5). U cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine posebna pažnja će biti posvećena izboru etarskih ulja kao prirodnih proizvoda i razvoju ekotoksikološki povoljnijih proizvoda za zaštitu bilja (PP1, 2, 4, 5).

Istraživači uključeni u projekat: Mirjana Marković, Viši naučni saradnik