• Oznaka projekta: 172003

Providni elektronski materijali su od posebnog značaja za vojne i komercijalne primene kao što su
antistatičke prevlake, ravni ekrani za računare i televizore, optoelektronski uređaji, transparentni zvučnici
i energetski efikasni niskoemisioni prozori. Za ove svrhe se trenutno koriste metalni oksidi ali oni imaju
nekoliko mana. Zbog izuzetnih električnih, mehaničkih, optičkih, hemijskih i toplotnih osobina
jednoslojnih ugljeničnih nanotuba i grafena planira se njihovo korišćenje za izradu providnih elektronskih
uređaja. Jednoslojne ugljenične nanotube imaju strukturu grafenskih ravni savijenih u cilindre. Grafen je
dvodimenzionalni sloj atoma ugljenika mikrometarskih dimenzija sa debljinom od jednog atoma.
Projekat se sastoji od 4 zadatka: priprema koloida, razdvajanje nanotuba i grafena, deponovanje i
karakterizacija tankih slojeva i izrada transparentih uređaja. Prvo je potrebno nanotube i grafen kvalitetno
dispergovati u vodenom ili organskom rastvaraču. Nakon toga se vrši razdvajanje metalnih i
poluprovodnih nanotuba i razdvajanje jednoslojnih grafena od višeslojnih, respektivno. Tanki slojevi
nanotuba i grafena se deponuju na providne podloge korišćenjem različitih metoda deponovanja. U toku
deponovanja se primenjuju tehnike uređivanja nanotuba koje su potrebne da bi slojevi imali
karakteristike koje su potrebne za izradu transparentnog zvučnika. Da bi se konstruisala LED dioda
potrebno je da se slojevi nanotuba ili grafena kodeponuju sa odgovarajućim polimerima.