• Oznaka projekta: 33042

Predmet projekta je usavršavanje tehnologije termičke dezintegracije različitih otpadnih materija u fluidizovanom sloju uz iskorišćenje energetskih efekata, a u skladu sa normama o zaštiti životne sredine. Odsustvo adekvatnog tretmana otpadnih materija je veliki problem naše industrije, pa se ovim projektom želi pomoći u rešavanju tih problema, gde god probe na postrojenju sa fluidizacionim ložištem, čiji je razvoj osnovni cilj projekta, ukažu da se to može uraditi efikasno i bezbedno za životnu sredinu. U tom cilju će se prvenstveno izvršiti rekonstrukcija demonstracionog kotla za sagorevanje teškog tečnog otpada u FS, čiji razvoj je započet u prethodnom periodu, izradom dodatnih sistema za doziranje različitih tipova goriva. Time će se omogućiti ispitivanje sagorevanja u FS, različitih otpadnih materija, u industrijskim razmerama, uz kontinualnu kontrolu produkata sagorevanja. U okviru ispitivanja podobnosti sagorevanja karakterističnih otpadnih materija u FS obaviće se i sakupljanje i objedinjavanje raspoloživih propisa vezanih za sagorevanje otpadnih materija. Takođe će se obrtatiti pažnja na dizajniranje sistema za prečišćavanje dimnih gasova, kao i na ekološki opravdan tretman pepela. Pored toga će se obaviti razvoj programa za numeričku CFD simulaciju procesa u FS radi analize uticaja načina doziranja i promene parametara ložišta na sagorevanje različitih tipova goriva, kao i izrada softvera za normativni proračun za konstrukcionu optimizaciju realnih industrijskih kotlovskih postrojenja.