Naučno veće je na 17. redovnoj sednici održanoj 22. marta 2018. godine, dalo predlog da se dodele sledeće nagrade i priznanja Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ istraživačima za naročite naučne rezultate koji su postignuti 2017. godine u Institutu u oblasti delatnosti kojima se bavi Institut, a koje su definisane Statutom Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

 

Godišnju nagradu za 2017., oblast osnovnih istraživanja, dodeli grupi autora koju čine:

milena marinkovic godisnja

dr Milena Marinović-Cincović,
naučni savetnik Instituta Vinča;

marija jankovic

dr Marija Janković,
viši naučni saradnik Instituta Vinča

bojan jankovic

dr Bojan Janković,
viši naučni saradnik Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Godišnju nagradu za 2017. za mlađe istraživače, oblast osnovnih istraživanja, dodeli

maria cebela

dr Marii Čebeli,
istraživaču saradniku