Acronym / code: 43009
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat je realizovan primenom integralnog pristupa monitoringu i redukciji
zagađenja životne sredine sa hemijskog i radiološkog aspekta, uz učešće preko 80 istraživača iz 12
institucija, i uz podršku 7 participanata zainetereovanih za rezultate istraživanja. Istraživanja su koordinisana preko 4 komplementarna i funkcionalno zavisna potprojekta. Ostvareni su značajni rezultati
koji imaju veliki potencijal i primenljivost u rešavanju realnih analitičkih i inženjerskih potreba.

(1)Razvijeni su novi pristupi u detekciji, specijaciji i kvantifikaciji neorganskih, organskih i organometalnih
supstanci i radionuklida. Razmatran je širok spektar polutanata (od kojih neki do sada u Srbiji nisu ili su
vrlo malo analizirani), u raznim medijumima životnog okruženja, direktnim merenjima i kuplovanjem
hromatografskih i spektrometrijskih tehnika. (2) Razvijen je sistemski pristup optimizaciji metoda za
monitoring, proučavanju koncentracionih profila i proceni i minimizaciji rizika u životnoj sredini,
primenom statističkih i matematičkih modela. Hemometrijske, nenadgledane i nadgledane metode
prepoznavanja paterna korišćene su za optimizaciju metoda merenja, obradu instrumentalnih signala,
analizu rasprostiranja zagađenja i polja zračenja, identifikaciju porekla zagađenja, optimizaciju materijala i metoda za uklanjanje, ili smanjenje uticaja štetnih supstanci u medijumima životnog okruženja. (3) Razvijeni su novi i poboljšani postojeći materijali za potrebe monitoringa i tretmana štetnih supstanci. Izučavani su sintetički neorganski i organski, mineralni, modifikovani, kompozitni i otpadni industrijski materijali, sa stanovišta optimizacije uslova dobijanja/tretmana, fizičko-hemijske karakterizacije, termičke i hemijske aktivacije i potencijalne primene u pretkoncetrisanju analita od interesa ili selektivne imobilizacije zagađujućih supstanci iz vodenih rastvora i iz zemljišta. (4) Razvijane su tehnologije za zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja, kroz osvajanje metoda primene novih čvrstih matrica i višefaznih sistema sa poboljšanim svojstvima u imobilizaciji toksičnih metala, organskih polutanata i radionuklida, pri konstruisanju inženjerskih barijera oko odlagališta opasnih materija, u prečišćavanju vazduha i vode, u remedijaciji zemljišta kontaminiranog toksičnim supstancama i radionuklidima, kao i u zaštitnim barijerama u poljima jonizujučeg i nejonizujućeg zračenja. U toku projekta, odbranjeno je 12 doktorskih disertacija i ostvarena je značajna
međunarodna saradnja, kroz učešće na bilateralnim, COST, IAEA i projektima Evropske Komisije.
Brojnost i kvalitet rezultata su u dobroj saglasnosti sa očekivanim, uzimajući u obzir da pojedina kapitalna
i veliki deo sitnije opreme i materijala nisu isporučeni do kraja projektnog ciklusa.