o lab090O laboratoriji

Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju jedna je od najstarijih u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”. Osnovne delatnosti Laboratorije usmerene su ka razumevanju važnih molekularno bioloških procesa u fiziološkim i patofiziološkim stanjima.

Istraživanja naše Laboratorije obuhvataju molekularne aspekte biomedicine, endokrinologije, neurobiologije, psihijatrije, kancerogeneze i radijacione biologije. Pored istraživačkih aktivnosti, Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju obavlja i komercijalne usluge namenjene zdravstvu, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Značajan deo aktivnosti Laboratorije čini obrazovni rad koji uključuje obuku mladih istraživača, kao i mentorstva diplomskih, master i doktorskih radova. Pored toga, naša Laboratorija je aktivno uključena u projekte popularizacije nauke.