zastita od zracenja 2Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine (Laboratorija “Zaštita”) je osnovana 1958. godine, nakon akcidenta na istraživačkom nuklearnom reaktoru u Institutu „Vinča” sa ciljem da se istakne i profesionalizuje značaj zaštite od zračenja kao naučne i praktične discipline. Osim intenzivne naučne aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou, Laboratorija posluje na tržištu, a i nosilac je i nacionalnih etalona Republike Srbije za fizičke jedinice grej i sivert za gama i iks zračenje. Laboratorija je član mreže sekundarnih standardnih laboratorija Međunarodne agencije za atomsku energiju i Svetske zdravstvene organizacije (IAEA/WHO), član Evropske asocijacije nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) i Evropske dozimetrijske grupe (EURADOS).

Privredne aktivnosti

U okviru privredne aktivnosti, Laboratorija „Zaštita“ ima intenzivnu saradnju sa brojnim komitentima (800-1000 komitenata godišnje) među kojima se mogu istaći Ministarstvo odbrane, Klinički centar Srbije, Elektroprivreda Srbije, Naftna industrija Srbije, JP „Vode Vojvodine“, itd.

Usluge koje nudimo:

 • dozimetrijska kontrola izvora zračenja u medicini i industriji i izrada dokumenata potrebnih za licenciranje radijacionih delatnosti kod Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije
 • konsalting u oblasti zaštite od zračenja
 • transport radioaktivnih materijala
 • proračun zaštitnih barijera
 • etaloniranje, priprema za overu i ozračivanje u oblasti radioterapije, dijagnostičke radiologije, zaštite od zračenja i individualnog monitoringa.
 • očitavanje termoluminescentnih dozimetara/ individualni monitoring profesionalno izloženih lica
 • ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja
 • montaža/demontaža izvora zračenja, dekontaminacija radne i životne sredine
 • ispitivanje sadržaja radionuklida u u uzorcima robe koja se transportuje (uvoz, izvoz, tranzit), i u uzorcima iz životne sredine
 • određivanje sadržaja radona
 • obuka za odgovor u slučaju nuklearne ili radiološke pretnje
 • razvoj instrumenata za merenje radioaktivnog zračenja.
zastita od zracenja 1 zastita od zracenja 3

Laboratorija „Zaštita“ poseduje potrebne licence, ovlašćenja, rešenja i sertifikate

 • Ovlašćenja Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije za poslove u oblasti zaštite od zračenja
 • Licence Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije za poslove korišćenja izvora zračenja
 • Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa i  sistemasko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini
 • Sertifikat Akreditacionog tela Srbije da je uspostavljen sistem menažmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025: 2017

Kontakt podaci laboratorije

Naziv organizacione jedinice: Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
Broj OJ: 100
Rukovodilac OJ: dr Marija Šljivić-Ivanović
e-mail: zastita@vin.bg.ac.rs, office.100@vin.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3408 383
Website OJ: https://zastita.vin.bg.ac.rs/