Institut za nuklearne nauke Vinča poseduje sertifikate ISO 9001:2015 i ISO 13485:2017 kojim se potvrđuje da je uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom, ISO/IEC 17025:2017 sertifikate o akreditaciji pojedinih laboratorija izdate od Akreditacionog tela Srbije, kao i GMP sertifikat izdat od strane Ministarstva zdravlja.

Institut Vinča takođe poseduje dozvole prometa na veliko medicinskih sredstava i lekova, kao i proizvodnju lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, radiofarmaceutika izdate od strane Ministarstva zdravlja ili Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Institut za nuklearne nauke Vinča poseduje i ovlašćenja koja izdaje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Redni brojNazivBrojOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenjaDokumenti
1 SRPS ISO 9001:2015 QMS-055 Spoljnotrgovinski promet 04.09.2021 3 godine pdfSertifikat 1
2 SRPS ISO/IEC 17025:2017 02-003 Laboratorija za termotehniku i energetiku 15.09.2023. 4 godine pdfSertifikat 2
pdfObim 2
3 SRPS ISO/IEC 17025:2017 01-264 Laboratorija za termotehniku i energetiku 03.02.2021. 4 godine pdfSertifikat 3
pdfObim 3
4 SRPS ISO/IEC 17020:2012, type A 06-017 Kontrolno telo 13.06.2023. 4 godine pdfSertifikat 4
pdfObim 4
5 SRPS ISO 9001:2015 QS-0763 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 27.07.2021. 3 godine pdfSertifikat 5
6 SRPS EN ISO 13485:2017 QS/M-0005 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 27.07.2021. 3 godine pdfSertifikat 6
7 SRPS ISO/IEC 17025:2017 02-036 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 05.11.2022. 4 godine pdfSertifikat 7
pdfObim 7
8 SRPS ISO/IEC 17025:2017 01-327 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 03.02.2023. 4 godine pdfSertifikat 8
pdfObim 8
9 GMP sertifikat dobre proizvođačke prakse br.60 515-04-00433/2023-11 Laboratorija za radioizotope 10.07.2023. 3 godine pdfSertifikat 9
pdfRešenje 9
Redni brojNaziv rešenjaBroj rešenjaOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenjaDokumenti
1 Dozvola za obavljanje prometa na veliko medicinskih sredstava 515-04-04422/2020-11 Spoljnotrgovinski promet 28.07.2020. 5 godina pdfRešenje 1
2 Dozvola za obavljanje prometa na veliko lekova 515-04-06817/2022-11 Spoljnotrgovinski promet 12.08.2022. 5 godina pdfRešenje 2
3 Dozvola za proizvodnju lekova 515-04-00432/2023-11 Laboratorija za radioizotope 28.07.2023.   pdfRešenje 3
pdfRešenje 3-2
pdfRešenje 3-3
4 Dozvola za proizvodnju radiofarmaceutskog leka: Komplet za obeležavanje MIBI sa 99mTc 515-01-00257-23-001 Laboratorija za radioizotope 17.11.2023.   pdfRešenje 4
Redni brojOvlašćenjeVrsta ovlašćenjaOrganizaciona jedinicaDatum izdavanja
1 Dekontaminacija radne i životne sredine   Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 11.01.2022.
2 Ispitivanje parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućeg zračenja
 • Rendgen aparat za snimanje
 • Rendgen aparat za prosvetljavanje
 • Rendgen aparat za mamografiju
 • Rendgen aparat za kompjuterizovanu tomografiju
 • Stomatološki rendgen aparati
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 03.03.2022.
3 Izrada Izveštaja o sigurnosti i programa zaštite od jonizujućih zračenja (2021)   Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 30.12.2021.
4 Merenje radi procene nivoa izlaganja jonizujućem zračenju izloženih radnika i drugih pojedinaca i stanovništva
 • Merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje ličnih ekvivalenata doze Hp(10) i Hp(0.07)
 • Merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze
 • Merenja radi procene unutrašnjeg izlaganja usled unošenja radionuklida u organizam
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 09.03.2022.
5 Monitoring radioaktivnosti ili pojedina ispitivanja
 • Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu Gamaspektrometrijsko ispitivanje sadržaja radionuklida
 • Ispitivanje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti
 • Ispitivanje sadržaja stroncijuma-90
 • Ispitivanje sadržaja tricijuma
 • Ispitivanje koncentracije radona
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 04.03.2022.
6 Obučavanje i osposobljavanje izloženih radnika i lica odgovornih za sprovođenje mera radijacione sigurnosti
 • Dopunsko obučavanje za rad sa izvorima jonizujućih zračenja: primena izvora jonizujućih zračenja u medicini – konvencionalna rendgen dijagnostika, stomatologija, mamografija, invanzivne metode u rendgen dijagnostici, kompjuterizovana tomografija, nuklearna medicina, radioterapija; veterina
 • Rad sa otvorenim izvorima zračenja klase poslova I, II i III – korišćenje otvorenih izvora zračenja u industriji, istraživanju i obrazovanju
 • Korišćenje zatvorenih izvora i rendgen uređaja u industriji, istraživanju i obrazovanju
 • Rad sa mernoregulacionim izvorima u industriji
 • Promet radioaktivnog materijala
 • Osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja
Centar za parmanentno obrazovanje 28.01.2022.