vincin horizont dodela nagrade

Svečana sednica je održana u petak 11. maja 2018. godine u 12 časova u Svečananoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu internog konkursa za projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, „Vinčin horizont“, raspisanog 28.12.2017. (odluka br. 3949/1), Direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” doneo je sledecu odluku

Projekat pod naslovom: „Implementacija nove platforme za genetičko testiranje sa multidisciplinarnim potencijalom u naučne i komercijalne svrhe, VINseq” čiji je podnosilac dr Ivan Jovanović, naučni saradnik Laboratorije za radiobiologiju i molekularnu genetiku (080), će biti finasiran u iznosu od 5.000.000,00 dinara u periodu od naredne dve godine.

Obrazloženje

Na konkurs “Vinčin horizont” je prijavljeno ukupno 19 projekata saradnika svih Laboratorija Instituta. Nakon pažljivog razmatranja svih predloženih projekta, a uzimajući u obzir glavni cilj konkursa da se novim načinom ulaganja u razvoj naučnog potenijala Instituta, prepoznaju novi i podignu postojeći resursi, Direktor Instituta je sa članovima svog kabineta i članom UO, Prof. I. Gržetićem, doneo jednoglasnu odluku da se finansira predloženi projekat VINseq, dr Ivana Jovanovića.

Projektom VINseq u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” će se pokrenuti jedinstvena tehnologija DNK i RNK sekveciranja nove generacije, koja će otvoriti vrata novim dostignućima u genetičkim i multidisciplinarnim istraživanjima, a time i široj naučnoj afirmaciji Instituta. U isto vreme NGS (eng. Next Generation Sequencing) platforma se može efikasno primeniti i za dijagnostiku naslednih i retkih bolesti kod dece, novorođenčadi, kao i prenatalno.

Realizacija ovog projekta kroz unapređenje postojeće opreme od izuzetnog značaja, će omogućiti efikasnije interdisciplinarno povezivanje istraživačkih grupa unutar Instituta, za kojim je jasno pokazana intencija već i tokom ovog konkursa “Vinčin horizont”. Obzirom na činjenicu da za ovakvim jedinstvenim sistemom postoji potreba u zemlji i da sličan ne postoji, potpuno je realno za očekivati da pored naučne konkurentnosti, budu razvijeni i komercijalni poslovi, na osnovu primene naučnih saznanja, koji bi vodili akreditaciji metode u dijagnostičke svrhe.

 

Dr Milica Marčeta Kaninski
Direktor Instituta za nukelarne nauke “Vinča”