Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavestilo je
Konferenciju univerziteta Srbije (KONUS) da mandat aktuelnog saziva
NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE (NSVO) i UPRAVNOG ODBORA
NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM
OBRAZOVANJU (NAT) ističe 4. aprila 2022. godine. U skladu sa odredbama
čl. 11 st. 4 i čl. 16 st. 3 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik
RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr.
zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr.
zakon), prema kojima KONUS objavljuje javni poziv za prijavljivanje
kandidata "najkasnije u roku od šest meseci pre isteka mandata"
članova ovih tela, POTREBNO JE DA KONUS OBJAVI JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO
U OVIM TELIMA, kako bi konstituisanje novog saziva ovih tela bilo
sprovedeno neometano.

Kao što vam je poznato, na osnovu čl. 11 st. 1 t. 1 i st. 2 Zakona,
KONUS PREDLAŽE KANDIDATURU ZA IZBOR ŠEST ČLANOVA NSVO. KONUS Vladi
Republike Srbije upućuje SPISAK OD 18 KANDIDATA i to "vodeći računa o
broju studenata i o broju nastavnika i saradnika" (čl. 11 st. 6).
Kandidati dolaze iz reda "istaknutih redovnih profesora, vrhunskih
stručnjaka u zvanju naučnog savetnika, odnosno umetnika sa
međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj
kulturi", a njihov izbor vrši se uz staranje o "zastupljenosti
obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja, kao i
zastupljenosti univerziteta" (čl. 11 st. 1 t. 1).

Isto tako, KONUS PREDLAŽE I KANDIDATE ZA DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA
NAT, "iz reda redovnih profesora univerziteta" (čl. 16 st. 2 t. 1) i to
ukupno ŠEST KANDIDATA (st. 7).

Prema odredbama čl. 10 t. 1 i čl. 13 t. 1 Statuta KONUS, SKUPŠTINA
KONUS "predlaže kandidate za republičke organe i tela za koje je
propisana procedura javnog poziva", a REKTORSKI SAVET "priprema predloge
o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine". Shodno tome, pre
dostavljanja spiska kandidata Vladi Republike Srbije, postoji potreba za
održavanjem sednica Rektorskog saveta, a potom i Skupštine KONUS, kako
bi bili upućeni odgovarajući predlozi. O terminima održavanja sednica
Skupštine njeni članovi iz reda predstavnika Univerziteta u Beogradu
biće blagovremeno obavešteni.

U prilogu vam dostavljam TEKSTOVE JAVNIH POZIVA koji će biti objavljeni
na Internet stranicama KONUS i Univerziteta u Beogradu danas, 18.
novembra 2021. godine, kao i OBRAZACA ZA PRIJAVLJIVANJE, uz MOLBU DA ONI
BUDU OBJAVLJENI I NA INTERNET STRANICAMA VAŠIH FAKULTETA I INSTITUTA,
te da na njima ostanu do početka radnog vremena u petak, 3. decembra
ove godine.

Javni poziv za prijavljivanje za članstvo u NSVO.doc

Javni poziv za prijavljivanje za članstvo u UO NAT.doc

Obrazac za prijavljivanje za članstvo u NSVO.doc

Obrazac za prijavljivanje za članstvo u UO NAT.doc