Nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju, koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobila je dr Danka Kostadinović, za doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj zelenog krova na energetske karakteristike i energetsku efikasnost školske zgrade kao savremeni pristup u pronalaženju održivih rešenja”, urađenu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Maje Todorović sa Katedre za termotehniku. dr Danka Kostadinović je osnovne, master i doktorske studije završila na Mašinskom fakuletu, Univerziteta u Beogradu, a od maja 2015. godine zaposlena je u Institutu za nuklearne nauke „Vinča” u Laboratoriji za termotehiku i energetiku.

Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija” 11. put za redom dodeljuje nagrade i stipendije naučnicima i studentima iz oblasti zaštite životne sredine. Nagrada je po prvi put dodeljena doktoru nauka iz oblasti mašinstva. Sve disertacije su bile bodovane prema kategorijama: aktuelnost i značaj teme, povezanost predmeta rada sa savremenim istraživanjima u oblasti zaštite životne sredine, primenjena metodologija, naučni doprinos i prosečna ocena tokom studiranja.

danka kostadinovic

Originalnost nagrađene doktorske disertacije ogleda se u dobijanju prvih eskperimentalnih rezultata istraživanja uticaja zelenog krova na potrebnu energiju za grejanje i hlađenje obrazovne ustanove i zagađenje vazduha u spoljašnjoj sredini. Naučni doprinos disertacije potvrđuju i objavljeni radovi u međunarodnim časopisima sa SCI liste, među kojima je i rad  Experimental investigation of summer thermal performance of the green roof system with mineral wool substrate objavljen u vrhunskom međunarodnom časopisu Building and Environment, za koji je dr Danka Kostadinović dobila nagradu Zadužbine „Đoke Vlajkovića” za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu u oblasti tehničko-tehnoloških nauka za 2023. godinu.

danka kostadinovic djv.jpg

Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija”, koja nosi ime po tragično preminuloj i najmlađem doktoru nauka Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, osnovana je 2012. godine u cilju preduzimanja aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju visokog obrazovanja, nauke, sporta i humanosti među mladima.