O laboratoriji

o 080Istraživanja u našoj laboratoriji obuhvataju kardiovaskularne bolesti, dijabetes, kancer i multiplu sklerozu kao bolesti koje su najviše zastupljene u našoj populaciji i predstavljaju najčešće uzročnike morbiditeta i mortalitata. Eksperimenti se odvijaju na nivou DNK, iRNK, mikro RNK i proteina kod eksperimentalnih životinja (u odnosu na pol i estradiol)  i kod odabranih grupa pacijenata (takođe u odnosu na pol).

Takođe, fokus naših istraživanja je na kongenitalnim anomalijama bubrega i uretera, koje kod dece predstavljaju najčešći uzrok gubitka funkcije bubrega. Ispituje se i genetska osnova individualne varijabilnosti u farmakokinetici primenjenih lekova kod dece sa transplatiranim bubregom.

Osim metoda molekularne biologije i genetike razvijamo i bioinformatičke metode koje koristimo za analizu podataka velikog obima, koje dobijamo sa genskog ekspresionog čipa, i za analizu  ontologije humanih fenotipova. Ispituju se  i nove metode detekcije kancera i novi materijali sa mogućom primenom u biomedicini.

 

 

 

Zaposleni u laboratoriji